Mark Kuprat

Mitglied der Geschäftsführung
RenErGate GmbH

Programm­punkte

12:4012:55

FNN-InnovationHub: Anforderungen an transparenten Systemzustand

René S. Kersten
Corporate Development Executive
Venios GmbH
Mark Kuprat
Mitglied der Geschäftsführung
RenErGate GmbH
Christian Zenger
CEO
PHYSEC GmbH
Fabian Krek
Head of Sales
Adaptricity AG
Florian Regnery
Projektmanager für E-Mobilität
VDE FNN